Autocars Pons

Avís legal

1 – Introducció

Les presents condicions generals regulen l’ús del portal www.autocarespons.com que AUTOCARES PONS, S.L. amb domicili a Polígon Industrial El Segre, C/La Fornal, 16-19, 25191 Lleida, telèfon 973-202186, fax 973-202154 i correu electrònic pons@autocarespons.com, posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre les activitats i serveis relacionats amb el nostre portal, informació que en cap cas constitueix assessorament jurídic.

L’accés i/o utilització del Portal li atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena del present avís legal.

Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i/o utilitzar el portal.

L’accés i/o ús de certs serveis pot estar sotmès a certes condicions que poden substituir aquestes normes d’us.

Per a qualsevol suggeriment ens pot enviar un correu electrònic a pons@autocarespons.com

2 – Titular de la web

De conformitat amb l’article 9 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) el domini www.autocarespons.com ha estat notificat al Registre Mercantil de Lleida.

En compliment de l’article 10 de la LSSICE, s’informa de les següents dades:

3 – Els usuaris

Encara que l’accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni al previ compliment d’un formulari de registre i l’ús per l’usuari d’una clau d’accés, composta d’un codi d’usuari i una contrasenya, que rebrà després d’haver completat el procés de registre.

És per això que en relació amb el procés de registre i a les dades que se li sol·liciten, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a pons@autocarespons.com

AUTOCARES PONS, S.L. lliurarà un codi d’usuari i una contrasenya que pertany exclusivament a la persona a la qual es concedeix. L’usuari haurà de mantenir tant el codi d’usuari com la contrasenya de forma totalment confidencial i secreta i a més s’obliga a fer-ne un ús diligent, comunicant a pons@autocarespons.com a la major brevetat la pèrdua, robatori, furt, accés no consentit, etc.

Els usuaris són els únics responsables dels seus codis d’usuari i contrasenya i per tant AUTOCARES PONS, S.L. no es fa responsable del seu ús indegut ni de les conseqüències derivades.

4 – Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que AUTOCARES PONS, S.L. és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, això és i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, productes multimèdia, programari, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i altres signes distintius que apareixen en la mateixa.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sense l’autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareix en la pagina web.

La remissió per part dels usuaris d’informació, fotografies, textos, comentaris, correus electrònics etc a www.autocarespons.com implicarà el consentiment exprés per a cedir el dret d’imatge a AUTOCARES PONS, S.L. i implicarà també per aquest simple fet l’atorgament a AUTOCARES PONS, S.L. d’una llicencia gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per a tot el temps que permeti la legislació vigent per a utilitzar la informació o contingut per qualsevol finalitat que inclou, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació publica, la distribució, la posada a disposició, la transformació, la traducció, la divulgació, el refusar o eliminar la informació, la edició, la incorporació a bases de dades, la explotació comercial, en qualsevol format, mitjà tecnologia actualment coneguda o que es pugui conèixer en el futur, en tot o en part, d’aquestes informacions o continguts, llicencia que permetrà a AUTOCARES PONS, S.L. la autorització per a incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com paper, CD-ROM, DVD, i altres suports anàlegs, ja siguin analògics o digitals. Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir, llicenciar o subllicenciar aquests drets a tercers.

L’usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulneren qualsevol norma i que no es tracta d’informació confidencial o sotmesa a secret. A mes a mes l’usuari assumeix la obligació de mantenir a AUTOCARES PONS, S.L. i /o a tots els seus representants, socis, administradors, treballadors i persones vinculades, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin com a causa la transgressió de drets de tercers o de la legislació vigent.

5 – La protecció de dades personals

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, podrà sol·licitar l’acompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, AUTOCARES PONS, S.L. li informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades a les quals AUTOCARES PONS, S.L. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació o derivades de la relació establerta amb l’usuari, inclús després de la seva finalització, seran tractades en un fitxer el responsable del qual és AUTOCARES PONS, S.L. inscrit a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els destinataris de la informació són tots els departaments en els que s’organitza AUTOCARES PONS, S.L. i la finalitat de la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal es la preparació del pressupost, així com en el seu cas, l’establiment de la relació entre ambdues parts, l’execució, la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis.

Les dades personals també es tractaran amb finalitats publicitaries, per a trametre per AUTOCARES PONS, S.L. i per qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic, fax, els SMS i qualsevol altre mitjà equivalent, informació de serveis oferts per AUTOCARES PONS, S.L. o per tercers relacionats amb el dret i les noves tecnologies, la informàtica i les telecomunicacions. Si desitja que es tractin les seves dades amb aquesta finalitat
publicitària, marqui aquí ___.

El client manifesta que les dades subministrades en aquest acte i les que pugui subministrar en el futur responen a la realitat, són exactes i estan actualitzades, obligant-se a comunicar qualsevol modificació o variació de les mateixes a AUTOCARES PONS, S.L..

Si el client facilita dades personals d’altres persones físiques, s’obliga a acomplir respecte d’aquestes dades les obligacions derivades de la llei 15/1999 (LOPD), específicament les obligacions d’informar i demanar el consentiment a les persones titulars de les dades personals.

L’acompliment del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formulari electrònic, per correu electrònic, fax, SMS o mitjans equivalents, comporta que l’usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment (art. 6 LOPD) perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer de AUTOCARES PONS, S.L. i per tant tractades en els termes exposats.

Malgrat que AUTOCARES PONS, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat necessaris, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a AUTOCARES PONS, S.L. com a responsable del fitxer per exercir els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les mateixes, així com el dret de revocar el consentiment prestat, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent direcció: Polígon Industrial El Segre, C/La Fornal, 16-19, 25191 Lleida. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport i quin es el dret exercit.

6 – La Llei de Serveis de la Societat de la Informació

AUTOCARES PONS, S.L. posa a disposició dels Usuaris “links” a efectes purament informatius però sense que AUTOCARES PONS, S.L. conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços.

És per això que AUTOCARES PONS, S.L. no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s’estableix un enllaç des de www.autocarespons.com.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cap a la pàgina web de AUTOCARES PONS, S.L. haurà de complir les condicions següents:

 1. no es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes, o denigratòries, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre AUTOCARES PONS, S.L. els seus directius, socis, els seus empleats, etc.
 2. no s’autoritzen enllaços des de pagines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions degradants, etc.
 3. l’establiment del link no suposa que entre AUTOCARES PONS, S.L. i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
 4. AUTOCARES PONS, S.L. no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des de la que es realitza el link.
 5. RESPONSABILITAT:
  L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva responsabilitat única i exclusiva i que AUTOCARES PONS, S.L. no concedeix cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s’incorporen.
  AUTOCARES PONS, S.L. amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s’incorporen.
 6. INTERRUPCIO, SUSPENSIO i CANCEL·LACIÓ:
  AUTOCARES PONS, S.L. realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any.
  No obstant això, AUTOCARES PONS, S.L. es reserva el dret que li reconeix l’usuari a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l’accés, els serveis i/o els continguts sense preavís previ i en qualsevol moment.

7 – Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

No obstant això, si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre’s a un altre, AUTOCARES PONS, S.L. i l’usuari, en aquest acte amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten per a la resolució de qualsevol controvèrsia, en referència a la validesa, interpretació, execució, compliment, resolució, etc als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

Actualitzat a 1 de desembre de 2012